Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์สำหรับห้องสวนหัวใจ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ รายการ แก๊สทางการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 9 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ Implant พิเศษ จำนวน 16 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูสำหรับผู้พิการที่สูญเสียการได้ยินระดับ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ น้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ระบบพลาสมา(Hydrogen Peroxide Gas Plasma ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย (ห้องผ่าตัด) จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการยิงสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย (งานซักฟอก) จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการ เบนเดอร์ลาร์ บรรจุ 2.5 กิโลกรัม/ถุง จำนวน 960 ถุง ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไข่ไก่สด เบอร์ 2 จำนวน 440,000 ฟอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (ไก่) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการ ข้าวหอมมะลิ บรรจุ 50 ก.ก./กระสอบ ด้วยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมู) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2565

By |

รายละเอียด
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ (สอง) รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจแบบ SCBA T8๘๐๐๐ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง งบประกันสังคม 50% ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนส่ง กำจัดขยะติดเชื้อ ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ (กล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา Silent Hood MD HEPA Filter Size 1210 x 600 x 110 mm. พร้อมติดตั้ง หุ้มฉนวน วัดลมวัดฝนหลังติดตั้ง จำนวน 76 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ๒ หัวตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสหกรรม ขนาด 400 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพแลลดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงในเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษา Silent Hood MD HEPA Filter Size 1210 x 600 x 110 mm. พร้อมติดตั้ง หุ้มฉนวน วัดลมวัดฝนหลังติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๔ ภาษา(ไทย-กัมพูชา-อังกฤษ-เมียนมาร์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ คาสเซ็ทโฮลเดอร์ แบบตั้งพื้น (chest stand) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ Finger จำนวน ๒๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Vital Sing monitor จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมอัตราการไหลออกซิเจนพร้อมกระปุกน้ำ (Oxygen Flowmeter) ชนิด ๒ ทาง (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้น หรือต่ำลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองพลาสม่า จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องทูนิเก้แบบติดผนังใช้ในการรัดห้ามเลือดและใช้กับสว่านลมในการเจาะขยายโพรงกระดูก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้ว รพ.สต.(รั้วลวดหนาม) รพ.สต.สลักได จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตและบริเวณรอบอาคาร รพ.สต.บ้านอาลอ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ รถฉีดยาสแตนเลส จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซม Collimator Clamp Asm Symbia LRTP จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ซื้อออกซิเจนเหลว ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดเสมหะชนิดต่อเนื่อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนลม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ๒ ชุด จำนวน ๑ รายการ (จำนวน ๔๒๘,๔๐๐ รายงานผลการทดสอบที่สมบูรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์สำนักงานชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ แบบ Network ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วลวดหนาม 12 เส้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงในเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด

By |

รายละเอียด
เรื่อง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้น หรือต่ำลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม้่ใช้สารยึดกระดูก แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบคอสั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดพกพา จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๙ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมอัตราการไหลออกซิเจน Oxygen Flowmeter ชนิด ๑ ทาง (๑๕ ลิตร) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถเข็นชนิดนอน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านม LORAD Selenia (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ขนาดบรรจุ ๕๐ มิลลิลิตร (Irrigated Disposable Syring ๕๐ ml.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองพลาสมา จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ สายฉีดสารทึบรังสี (coiled tube) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีรักษา (Linac) (รวมอะไหล่ทุกรายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นปิดแผล ชนิดม้วน ขนาด 10 ซม. ยาว 10 เมตร (Roll Transparent 10 cms. X 10 m.) จำนวน 6,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Suction Pipeline พร้อมขวด Suction ขนาด ๑๒๐๐ CC จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ Liquid based cytology อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์สำนักงานชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ แบบ Network จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเผา Loop จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนลม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนลม จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดดูดเสมหะชนิดฝาผนัง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักศพ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางตรวจโรคชนิดสะอาด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Smart Easy OPD (เพื่อเชื่อมต่อเข้าเครื่องวัดความดันของโรงพยาบาล) BP Box เครื่องวัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ร่างเอกสารเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับสารชีวเคมี ฮอร์โมน และสารก่อมะเร็ง จำนวน 49 รายการ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2 ชุด จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดแก๊สชนิด Multi-Gas แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวแบบเส้นผ่าศูนย์กลาง Rod แบบกว้าง โดยวิธีเฉพ่าะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องมือเจาะตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ แก๊สไนตรัสออกไซด์ บรรจุท่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์ระบบ Gateway Authentication ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ โปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย-ลูกข่าย ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดยางรัดหลอดเลือดโป่งพองระบบทางเดินอาหารMULTI- BAN LIGATOR ขนาด9.5-13. mm. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดสายให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นฟิล์มใสปิดแผลกันน้ำปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มฉีดกระเพาะอาหาร ชนิด SINGLE USE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้ายืดพันแผล จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเฝือกปูนปลาสเตอร์สำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดสายยางดูดเสมหะระบบปิด ขนาด 14 French (Closed Suction Set 14 French) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดส่องหลอดลมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (Set Laryngoscope) ชนิด Fiber Optic หลอด LED จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดของเหลวและเสมหะชนิดแรงดูดสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมอัตราการไหลออกซิเจน (Oxygen Flowmeter) ชนิด ๑ ทาง (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงลม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์บันทึกและทวนสอบข้อมูล ไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุ้นทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ถังคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ รายการแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้บรรทุกสินค้าชนิดแห้ง และลิฟท์ยกของด้านท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางทำหัตถการชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดแสง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ BMS-HOSxP Activation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ รายการกรรไกรตัดไหม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไส้ตัดต่อลำไส้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่อัตโนมัติแบบอัตรารังสีสูง (Brachy) (รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว จำนวน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจพิเศษ Out lab

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับสารชีวเคมี ฮอร์โมน และสารก่อมะเร็ง จำนวน 49 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีรักษา (Linac) (รวมอะไหล่ทุกรายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมแรงดูดของเหลวในระบบไปป์ไลน์ ชนิดปรับโหมดการทำงานได้ พร้อมขวด Suction จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์สำหรับห้องสวนหัวใจ (Cath Lab) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์สำหรับห้องสวนหัวใจ (Cath lab) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สายสวนหลอดเลือดเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guidewire ชนิด Elastinite) จำนวน 700 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประการผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (Cath lab) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกในโพรงกระดูกส่วนต้นของต้นขา ชนิดยึดกระดูกส่วนปลายแบบมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดล้างตาฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สารรังสีไอโอดีน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สารเภสัชติดฉลากเพ่ื่อตรวจหัวใจ (MIBI cold kit) จำนวน ๑๕๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายฉีดสารทึบรังสี (Coiled tube) จำนวน 6,800 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าซับโลหิต จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ลวดนำทางสำหรับสายฉีดท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์บันทึกและทวนสอบข้อมูล ไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่อัตโนมัติแบบอัตรารังสีสูง (Brachy) (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (เครื่องFlu) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม BMS-HOSxP Activation ด้วยเงินงบประกันสังคม 50% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ร่างเอกสารเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2 ชุด จำนวน 1 รายการ (จำนวน 428,400 รายงานผลการทดสอบที่สมบูรณ์) ประจำปีงบประมาณ 2564  ถึง ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับเข็นเปลนอนและรถนั่งได้ จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลแบบรถเข็นนอน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผนังหน้าท้องเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องมือต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม จำนวน 2 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือ (O๒ sat) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงเสริม จำนวน 2 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Cribe เด็กพร้อมรถเข็นสเตนเลสมีล้อเลื่อน จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิดแบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้วยเครื่องตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กกำลังสูงขนาด ๑.๕ เทสล่าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์สำนักงานชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ แบบ Network ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy Device) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ หมูเนื้อสัน จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการนม U.H.T จืดพร่องมันเนย จำนวน 2,400 ลัง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ บรรจุท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ บรรจุท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 127,884 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน 75,000 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดแก๊สในเลือด จำนวน 6,800 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ  ถุงเก็บโลหิต  จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไส้ตัดต่อลำไส้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดให้เลือด (Blood Administration Set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ถุงเก็บโลหิตแบบ 4 ถุง (Quadruple blood bag) จำนวน 3,800 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต (Hemoculture) จำนวน 37,140 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาระยะเวลาของกระบวนการแข็งตัวของโลหิต จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ CD4 ในกระแสเลือด จำนวน 6,900 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ชุดผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเที่ยม (genrator Tc-99) จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ให้สารรังสีไอโอดีน-๑๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 10,000 ขวดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบเน้นการเปิดแผลผ่าตัดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ปลานิลแล่เนื้อ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบหัวเซรามิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกปลายแขนท่อนนอก แบบ 2 column ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูก แบบพลาสติกรองข้อ ความทนทานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะแบบแข็งตัวช้า จำนวน ๑๕๐ ชิ้น โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๖ (หก) หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลสุรินทร์ มี 1,442 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไก่เนื้ออกล้วน (ซอย) จำนวน 9,600 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจพิเศษ Sleep lab ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไข่ไก่สด เบอร์ 2 จำนวน 618,900 ฟอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการ เวย์โปรตีนไอโซเลตชนิดผง จำนวน 1,200 กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ KVA พร้อมระบบ จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดของเหลวเสมหะชนิดแรงดูดสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก ๓ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ (สอง) รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อถังขยะสีน้ำเงิน ขนาด 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นปิดแผล ชนิดม้วน ขนาด 10 ซม. ยาว 10 เมตร (Roll Transparent 10 cms. X 10 m.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นอิเลคโทรดติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ ด้วยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
จ้างเหมาบริการตรวจ Out Lab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางตรวจโรคชนิดสะอาด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายยางสำหรับฉีดยาและให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ที่เชื่อมต่อเข้ากับข้อต่อ (Injection Plug) ชนิดปราศจากเชื้อ (Extension with T connector) จำนวน 60,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ แก๊สออกซิเจน บรรจุท่อ ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาศซื้อกรรไกรตัดไหม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและกรองอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ มะพร้าวคั้น จำนวน 5,760 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการ ข้าวหอมมะลิ จำนวน 1,500 กระสอบ ด้วยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผลชนิดไนลอนสังเคราะห์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุเย็บแผลเส้นใยถัก ชนิดละลาย จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ไหมดำเย็บแผลแบบเส้นถัก ชนิดไม่ละลาย จำนวน 8 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๑๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงตรวจโรค พร้อมม้าขึ้นเตียง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ที่นอนลม จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อกรรไกรต้ดไหม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธี e-bidding..

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเผา Loop จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ม้าต่อขา ๒ ชั้น จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดเสมหะเคลื่อนย้ายได้ (Mobile suction) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ อุปกรณ์ช่วยยึดกะโหลกศีรษะและถ่วงน้ำหนักเป็นโลหะรูปตัว C (Gardner-Well tongs S hook) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศสำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มฉีดยาพลาสติกแบบปลอดเชื้อ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นกรองอากาศอนุภาคไฟฟ้า (Electrostatic Filter) จำนวน 20,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการพลาสเตอร์ใสปิดก๊อส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ชั้น จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายต่อชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำพร้อมข้อต่อฉีดยาชนิดไม่มีเข็ม จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์สำหรับดูดของเหลวและพ่นสารละลายพร้อมปลายจี้แบบตะขอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายบอลลูนดึงนิ่วในท่อน้ำดี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายบอลลูนขยายท่อน้ำดีหรือท่อตับอ่อนผ่านกล้อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์สำหรับเจาะผนังหน้าท้องชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องมือต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์สำหรับผูกมัดเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ฯ จำนวน ๒๐ ชิ้น โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด จำนวน ๕๐ ชิ้น โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดติดผนัง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปอดเทียมเมมเบลน โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเฝือกปูนปลาสเตอร์สำเร็จรูป จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้ายืดพันแผล จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สารเภสัชติดฉลากเพื่อตรวจหัวใจ (MIBI cold kit) จำนวน 150 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สารรังสีไอโอดีน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าซับโลหิต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผนังหน้าท้องเทียม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงโลหิต จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการ นม U.H.T จืดพร่องมันเนย จำนวน 2,400 ลัง (ลังละ 36 กล่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมการไหลออกซิเจนพร้อมกระปุกน้ำ (Oxygen Flowmeter) ชนิด ๒ ทาง (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนลม จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องส่องกล่องเสียง แบบไฟเบอร์ออปติค (LARYNGOSCOPE) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยแรงลมร้อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ข้างเตียงสแตนเลส จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบเติมอากาศและกรองอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องปั่น Hematocrit จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงตรวจโรคสแตนเลส พร้อมบันได ๒ ชั้น สแตนเลส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับควบคุมน้ำเข้าออกจากลูกตา จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไหมเย็บแผลชนิดละลาย โดยวิธี e-bidding.

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุห้ามเลือดสังเคราะห์ ชนิดละลายได้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลสุรินทร์ มี 1,442 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยิงสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมู) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ห้องแยกโรค) แบบเลขที่ 066/64 จำนวน 1 งาน (เงินบริจาค กสทช.)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ นม U.H.T จืดพร่องมันเนย จำนวน 2,400 ลัง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารฉายรังสี ค.ส.ล.ชั้นเดียว แบบเลขที่ 013/64 จำนวน 1 งาน (เงินบริจาค Covid-19)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล แบบล้อเลื่อน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะชนิดฝาผนัง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนลม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดพกพา จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถฉีดยา ขนาด ๔๐x๕๐x๘๐ cm. มี ๑ ลิ้นชัก และ ๑ ชั้น โครงทำด้วยท่อลมขนาด ๒.๕ ซม. ทำด้วยสเตนเลสใส่ลูกล้อ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอุ่น Slide จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นฟิล์มใสปิดแผลกันน้ำปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดรองรับ suction ขนาด 2 LIT (อัน) จำนวน 8,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงรองรับอุจจาระทางหน้าท้อง (Colostomy Bag) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับชนิดสะอาด ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ชั้น บรรจุ 100 ชิ้นต่อซอง (Non-Sterile Gauze 3" x 4" x 8 ply.,100 Piece/Pack) จำนวน 12,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงรองรับอุจจาระแบบปล่อยทิ้งได้ มีแป้นรอง (Ostomy Pouches Drainable with Base Plate) จำนวน 300 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 21รายการ ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 2 งาน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดน้ำลายแรงสูง ชนิดมอเตอร์ซักชั่น (HVE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ Air ๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารฉายรังสี ค.ส.ล. ชั้นเดียว แบบเลขที่ ๐๑๓/๖๔ จำนวน 1 งาน

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศรีษะด้วยความเร็วสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรั้ว รพ.สต.สำโรงโคกเพชร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเช่อมต่อระบบศูนย์การรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ขนาด ๖ ช่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศรีษะด้วยความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 3 รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผลชนิดไนลอนสังเคราะห์ จำนวน 8 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบเน้นการเปิดแผลผ่าตัดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประจำปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดตรวจหู ตา คอ จมูก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ โต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมการไหลออกซิเจนพร้อมกระปุกน้ำ (Oxygen Flowmeter) ชนิด ๒ ทาง (๑๕ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) ชุดอุปกรณ์กระตุ้นหัวใจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guidwire) ชนิด Elastinite จำนวน 700 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น ๑๒ ถุง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนนำเข้าหลอดเลือด (Introducer Sheath) จำนวน 1,000 ชิ้น และ สายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ (Diagnotic catheter) จำนวน 2,100 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ เวย์โปรตีนไอโซเลตชนิดผง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ มะพร้าวคั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไก่เนื้ออกล้วน(ซอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมู) จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไก่เนื้ออกล้วน (ซอย) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ มะพร้าวคั้น ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไข่ไก่สด เบอร์ 2 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ปลานิลแล่เนื้อ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไข่ไก่สด เบอร์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ปลานิลแล่เนื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ไหมดำเย็บแผลแบบเส้นถัก ชนิดไม่ละลาย จำนวน 8 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ฯ (ครั้งที่2) โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่นฯ (ครั้งที่2)โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้าแบบกว้าง ร่วมกับกระดูกเทียม ประจำปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกในโพรงกระดูกส่วนต้นของต้นขา ชนิดยึดกระดูกส่วนปลายแบบมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุเย็บแผลเส้นใยถัก ชนิดละลาย จำนวน 13 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกรรไกรตัดไหม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะฯ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตรพร้อมระบบวางแผนการฉายรังสีพร้อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์วางแผนการฉายรังสี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มฉีดกระเพาะอาหาร ชนิด SINGLE USE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มเสนอเซ็น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (5 รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคไต)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไส้ตัดต่อลำไส้ จำนวน 3 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิดเมมเบลน จำนวน ๑๕๐ ชิ้น โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียงสแตนเลส จำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียงสแตนเลส จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น มีขอบขนาด ๕๒x๙๒x๘๐ นิ้ว ล้อขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ เจลล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ จำนวน 780 ขวด

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางทำหัตถการชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล่องสำหรับล้างกล้อง FOL จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถฉีดยาสแตนเลส ๓ ลิ้นชักแบบมีกุญแจปิด (Cart) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงเสริมและที่นอน จำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดพกพา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนเงินกู้โควิด 6 รายการ

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยวิกฤติซับซ้อน ชนิด 2 Invasive โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์สำหรับดูดของเหลวและพ่นสารละลายพร้อมปลายจี้แบบตะขอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์รายการ ผนังหน้าท้องเทียม (Mesh graft) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์สำหรับเจาะผนังหน้าท้องชนิดใช้แล้วทิ้ง (Disposable Trocar) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการเครื่องมือต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์สำหรับผูกมัดเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง (Clipper Blade)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง แบบมีหัวเข็ม ขนาดบรรจุ ๑ มิลลิลิตร (Disposable Syring with Needle ๑ ml.)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายดูดเสมหะ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการรายการชุดสายให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (EUS) จำนวน 1 (หนึ่ง) เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (EUS) จำนวน 1 (หนึ่ง) เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลางกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (EUS) จำนวน 1 (หนึ่ง) เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดแก๊สรั่ว Gas ethylene Oxide(ETO) แบบติดตั้งอยู่กับที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผลชนิดละลาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดอุปกรณ์พองบอลลูน (Indeflator Inflation device) จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูก แบบพลาสติกรองข้อ ความทนทานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบคอสั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบหัวเซรามิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าซับโลหิต จำนวน 2 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายบอลลูนดึงนิ่วในท่อน้ำดี จำนวน 2 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุห้ามเลือดสังเคราะห์ ชนิดละลายได้ จำนวน 2 รายการ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนเงินกู้โควิด 2 รายการ

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบสอดแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ร่วมกับกระดูกเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวแบบหัวสกรูสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต (Hemoculture) จำนวน 37,140 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดแก๊สในเลือด จำนวน 6,800 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 10,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ การตรวจ Urine analysis จำนวน 42,800 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ CD4 ในกระแสเลือด จำนวน 6,900 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส ด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส ด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ดามนิ่วฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดัน Digital แบบมีล้อเลื่อนพร้อมแบตเตอรี่ (Blood pressure digital Mobile) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเจาะตาขาวชนิดมีวาล์ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นคลุมผิวปราศจากเชื้อก่อนผ่าตัด 2 รายการ โดยวิธีเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาระยะเวลาของกระบวนการแข็งตัวของโลหิต จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรบ.2 ต 04(แบบใบ 1ชุด50ใบ) Docter Order ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ บรรจุท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ถุงเก็บโลหิตแบบ 4 ถุง (Quadruple blood bag) จำนวน 3,800 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ  ถุงเก็บโลหิต  จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการรายการชุดยางรัดหลอดเลือดโป่งพองระบบทางเดินอาหาร MULTI- BAN LIGATOR ขนาด 9.5-13. mm.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะแบบแข็งตัวช้าฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ สดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน 75,000 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดจำแนกและทดสอบความไวของยาต่อสารต้านจุลชีพ จำนวน 4,000 แผ่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(แผ่นCD)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ป้ายไวนิล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 127,884 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธี e-bidding

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดน้ำลายแรงดูดสูง ชนิดมอเตอร์ซักชั่น (HVE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลวดนำทางสำหรับสายฉีดท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

By |

รายละเอียด
ประกาศราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายบอลลูนขยายท่อน้ำดีหรือท่อตับอ่อนผ่านกล้อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนส่ง กำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดให้เลือด (Blood Administration Set) จำนวน 30,000 ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ โต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตัวกรองเลือดผู้ใหญ่ Acute HD Low Flux (Membrane = Synthetic) จำนวน 2,978 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมการไหลออกซิเจน Oxygen Flowmeter ชนิด ๑ ทาง (๑๕ ลิตร) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียงสแตนเลส แบบมีล้อ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ใหญ่ ชนิดมีแผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น (Surgical Mask 3 ply) จำนวน 12,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น 12 ถุง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถฉีดยาสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ซื้อนม U.H.T จืดพร่องมันเนย ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit centrifuge) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน ชนิด ๒ Invasive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอุ่นเชื้อหลอดสปอร์เทส ชนิด ๓ ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อข้อต่อแบบ 3 ทางสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือดปลอดเชื้อ ชนิดพลาสติก (Sterile Three-way Stopcocks) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน่ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี ๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ราการ LDL-CHOLESTEROL จำนวน ๘,๖๙๕ Test โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน ๔,๕๐๐ Test โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ CD๔ จำนวน ๒,๐๐๐ test โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ น้ำยาตรวจวัด Electrolyte จำนวน ๑๕,๕๐๐ test โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน ๒๐,๐๐๐ test โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ หลอดแก้ว Hematocrit Tube (Red dot) จำนวน ๕๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน (Hb Typing - HPLC) จำนวน ๒,๕๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจหาแอนติเจนต่อไวรัส Influenza A,B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดแก๊สในเลือด จำนวน ๓,๖๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการค่าสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ถุงเก็บโลหิต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ถุงเก็บเลือดแบบ ๓ ถุง (มีถุงดักเก็บตัวอย่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจคัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิส ด้วยวิธี RPR/USR จำนวน ๓,๐๐๐ Test

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๕๒ ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟันพร้อมติดตั้งระบบท่อลม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจน บรรจุท่อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตรพร้อมระบบวางแผนการฉายรังสีพร้อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์วางแผนการฉายรังสี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ฝรั่งสด จำนวน 10,560 กิโลกรัม ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม บรรจุ ๕๐๐ แผ่น/รีม จำนวน 14,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมการไหลออกซิเจนพร้อมกระปุกน้ำ (Oxygen Flowmeter) ชนิด ๒ ทาง (๑๕ ลิตร) จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ หัวตรวจทางช่องท้องสำหรับเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดใช้กระบอกฉีด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดโดยการแผ่รังสีพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขนส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (ระบบ Microcomputer+Inverter) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตรพร้อมระบบวางแผนการฉายรังสีพร้อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์วางแผนการฉายรังสี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลสุรินทร์ มี 1,442 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) เครื่องมือเจาะและกรอกระดูกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้ สแตนเลส จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนส่ง กำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อรบ.2 ต 04(แบบใบ 1ชุด/50ใบ) Docter Order. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อปลานิลแล่เนื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อมะพร้าวคั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อไก่เนื้ออกล้วน (ซอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมู) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อไข่ไก่สด เบอร์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)เลนส์แก้วตาเทียมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกู้)

By |

รายละเอียด
ส่งรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

By |

รายละเอียด
เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเผา Loop จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศปรประกาศซื้อ วัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม บรรจุ ๕๐๐ แผ่น/รีม จำนวน ๑๔,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการยิงสลายนิ่ว ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ชนิดผสมเอนไซม์และสารทำลายเชื้อ (Enzymatic Detergent with Disinfectant) จำนวน 240 แกลลอน

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการน้ำยาแช่ฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจ OPA .ชนิดน้ำ (สำหรับเครื่องล้างSCOPE)จำนวน 370 แกลลอน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องรีดตะกอน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้แบบมีพนักพิง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา สำหรับกลุ่มงานรังสี ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สิ่งพิมพ์เดือน ธค.63)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ภาชนะเก็บตัวอย่างชนิด Serum Clot Activator จำนวน ๓๕,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจหาระดับ HbA1c ในเลือด จำนวน ๓,๐๐๐ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจวัด Electrolyte จำนวน ๑๘,๐๐๐ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ PCR tube ๐.๒ และ ชุดสกัดสารพันธุกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (Doctor S order sheet แบบ FM-OBS-017)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการสารยึดกระดูกผสมยาปฏิชีวนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy Device) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA  Guidewire) ชนิด Hydrophilic Coating จำนวน 300 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Guiding Catheter) EBU จำนวน 700 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบ 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รายการ Bone marrow, core biopsy จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวแบบหัวสกรูสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ร่วมกับกระดูกเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Mayer hematoxylin ( Emallume Mayer ) จำนวน ๓๖ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องตวงของเหลวชนิด Autopepitte Adjust Volumne จำนวน ๑ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ Anti HIV Screening,GPA จำนวน ๒ Pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Positive charge slide จำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Positive charge slide จำนวน ๕๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนวน ๕๖ กล่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาน้ำยาไตเทียม (Dialysate fluid) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาตัวกรองเลือดผู้ใหญ่ Acute HD Low Flux (Membrane = Synthetic)จำนวน ๒,๙๗๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาสายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Blood tubing Ĉ transducer x ๒ Ĉ IV Ĉ minicap) จำนวน ๗,๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียสำเร็จรูปชนิด Chocolate agar plate จำนวน ๓๐๐ Pack

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ภาชนะเก็บตัวอย่างชนิด Viral transport media (VTM) จำนวน ๙๐๐ หลอด

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ภาชนะเก็บตัวอย่างชนิด Urine containner disposible จำนวน ๕๐,๐๐๐ อัน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ป้าย Lab Lable Thermal Sticker จำนวน ๕๐๐ การทดสอบ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ NT-pro BNP จำนวน ๒๐๐ การทดสอบ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แถบทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน ๓๘๖ กล่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับย้อม AFB stain (๔๕๐ ml.x๓) จำนวน ๑๐๐ การทดสอบ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ CD๔ ในกระแสเลือด จำนวน ๒,๐๐๐ การทดสอบ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาตรวจหาแอนติเจนต่อไวรัส Influenza A, B จำนวน ๒๐๐ ชุด

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน ๑๗,๕๐๐ การทดสอบ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดเก็บตัวอย่างชนิด Nasopharyngeal swab จำนวน ๕๐๐ อัน

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

By |

รายละเอียด
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

By |

รายละเอียด
เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตรพร้อมระบบวางแผนการฉายรังสีพร้อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์วางแผนการฉายรังสี

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาเจาะจง

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผน วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๕๒ ตารางเมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำรับบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 2 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กกำลังสูงขนาด ๑.๕ เทสล่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน แล้วเสร็จ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง รายการ ข้าวหอมมะลิ จำนวน 1,500 กระสอบ ด้วยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมอากาศ ปริมาตรอากาศสูงสุด ๓๙ ลบ.มชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นอ่านผลปฏิกิริยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างภาชนะและเป่าแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวัง และติดตามสัญญาณชีพ สำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน ชนิด ๒ Invasive

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจจอประสาทตาทางอ้อม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ Xylene โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดน้ำยาตรวจรับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดน้ำยาตรวจคัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แถบตรวจปัสสาวะแบบประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดน้ำยาตรวจวัดแก๊สในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องมอเตอร์สำหรับงานทันตกรรมรากเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๕๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนเครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการ จ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 งาน

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะแบบแข็งตัวช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร (EVL banding ชุดเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ โต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ แผ่นสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรบ.2 ต 04(แบบใบ 1ชุด50ใบ) Docter Order ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรีดขยายผิวหนัง (Derma carrier) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ แก๊สไนตรัสออกไซด์ บรรจุท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ แก๊สออกซิเจน บรรจุท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการสายน้ำเข้าออกจากลูกตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการตลับควบคุมน้ำเข้าออกจากลูกตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจ Bipap จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการมีดเจาะลูกตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือไนไตร ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๙ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ กล่องแช่กล้องและอุปกรณ์ชนิดนึ่งฆ่าเชื้อได้ (DISINFECTION TRAY SYSTEM) จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ กระดาษทอสังเคราะห์ห่อเครื่องมือแพทย์แบบหนา ๖๐ แกรม (Non-Woven) ขนาด ๔๕x๔๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศแผนแผนจัดซื้อจัดจ้าง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษฟาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาตรวจหาแอนติบอดี้ DNA ด้วยวิธี IF จำนวน ๓ Pack

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้แช่ทำความเย็น ๒ ประตู จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้แช่ทำความเย็น ๑ ประตู ขนาด ๑๕ คิว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการ เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์ (Scanner) สำหรับจัดเก็บเอกสารผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา สำหรับงานวิจัย จำนวน 2 เครื่อง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบคอสั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบเน้นการเปิดแผลผ่าตัดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูก แบบพลาสติกรองข้อ ความทนทานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก แบบหัวเซรามิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการอุปกรณ์สำหรับจี้ตัดเลาะเนื้อเยื่อและดูดควันกลับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการอุปกรณ์สำหรับเจาะผนังหน้าท้องชนิดปลายทู่แบบท่อมีบอลลูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการห่วงสำหรับถ่างขยายผนังหน้าท้องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการแผ่นฟิล์มคลุมผิวหนังก่อนผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการหัวจี้ตัดและหยุดเลือดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการ ถุงเท้ายืด ขนาด 70 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) รายการแผ่นคลุมผิวปราศจากเชื้อก่อนผ่าตัด 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและสาวนเอวแบบหัวสกรูสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ร่วมกับกระดูกเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกปลายแขนท่อนนอก แบบ 2 column ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวแบบเส้นผ่าศูนย์กลาง Rod แบบกว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ ด้านหน้าแบบกว้าง ร่วมกับกระดูกเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ 2564 รายการ ชุดโลหะดามกระดูกในโพรงกระดูกส่วนต้นของต้นขา ชนิดยึดกระดูกส่วนปลายแบบมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดรองรับsuction ขนาด 2 LIT (อัน)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 7 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงรองรับอุจจาระแบบปล่อยทิ้งได้ มีแป้นรอง (Ostomy Pouches Drainable with Base Plate)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการท่อช่วยหายใจพร้อมกระเปาะชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 13 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการพลาสเตอร์ใสปิดก๊อส จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดยางรัดหลอดเลือดโป่งพองระบบทางเดินอาหารMULTI- BAN LIGATOR ขนาด9.5-13. mm.

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการน้ำยาแช่ฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจ OPA .ชนิดน้ำ (สำหรับเครื่องล้างSCOPE)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเจลล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ(Purell HIS TFX 1200 ml.)ชนิดไม่ต้องใช้น้ำ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นกรองอากาศอนุภาคไฟฟ้า (Electrostatic Filter)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นปิดแผล ชนิดม้วน ขนาด 10 ซม. ยาว 10 เมตร

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ใหญ่ ชนิดมีแผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น (Surgical Mask 3 ply)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการข้อต่อสำหรับฉีดยา (Injection Plug)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มฉีดกระเพาะอาหาร ชนิด SINGLE USE

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้ายืดพันแผล จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับชนิดสะอาด ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ชั้น บรรจุ 100 ชิ้นต่อซอง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดสายยางดูดเสมหะระบบปิด

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าเฝือกปูนปลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการข้อต่อแบบ 3 ทางสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือดปลอดเชื้อ ชนิดพลาสติก (Sterile Three-way Stopcocks)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือยางตรวจโรคชนิดสะอาด จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงรองรับอุจจาระทางหน้าท้อง (Colostomy Bag)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นอิเลคโทรดติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นฟิล์มใสปิดแผลกันน้ำปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายดูดเสมหะ จำนวน 6 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ชนิดผสมเอนไซม์และสารทำลายเชื้อ (Enzymatic Detergent with Disinfectant)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง (Clipper Blade)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จำนวน 5 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดสายให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบอกฉีดยาพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง แบบมีหัวเข็ม ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร (Disposable Syring with Needle 1 ml.)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดให้เลือด (Blood Administration Set)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับชนิดสะอาด ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ชั้น บรรจุ 100 ชิ้นต่อซอง (Non-Sterile Gauze 3" x 4" x 8 ply.,100 Piece/Pack)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายการ กรรไกรสำหรับตัด/เลาะเนื้อเยื่อฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์สำหรับคีบ/จับเลาะเนื้อเยื่อฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม บรรจุ ๕๐๐ แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค รายการ เวย์โปรตีนไอโซเลตชนิดผง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของเลือด (M๑๑๙๑BL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวัง และติดตามสัญญาณชีพ สำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน ชนิด ๒ Invasive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ไข่ไก่สด เบอร์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการไก่เนื้ออกล้วน (ซอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ มะพร้าวคั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ปลานิลแล่เนื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด รายการ ฝรั่งสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด (หมูเนื้อสัน) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด