วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 4 รายการ ดังต่อไปนี้

  1. ชุดอุปกรณ์พองบอลลูน (Indeflator Inflation device) จำนวน 250 ชุด
  2. สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guidewire)

ชนิด Elastinite  จำนวน 300 เส้น

  1. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ

ชนิด Cobalt chromium จำนวน 80 เส้น

  1. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด non compliance จำนวน 500 เส้น

        ในวงเงิน 7,160,0๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)