ประกวดราคาซื้อยา Rebamipide 100 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา