ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง งบประกันสังคม 50% ปีงบประมาณ 2564