ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Brimonidine tartrate 150 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)