ประกาศปรประกาศซื้อ วัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม บรรจุ ๕๐๐ แผ่น/รีม จำนวน ๑๔,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔