ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)