ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ

 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ KVA